LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018

 

 

  Ngày

             

Sáng

                   

Chiều

 

Thứ Hai

20/8/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 08h00: Họp ban lãnh đạo

- 9h-10h: BGĐ tiếp nhận trao đổi thông tin góp ý xây dựng BV của CBVC.

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Ba

21/8/2018

 

- Công tác chuyên môn.

 

Thứ Tư

22/8/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 14h00: Bình bệnh án tại HT A (Khoa Ngoại chuẩn bị)

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

 

Thứ Năm

23/8/2018

 

- Công tác chuyên môn.

 

 

Thứ Sáu

24/8/2018

 

- Công tác chuyên môn.

- 14h30: Chuyển CV đi TTHC

- 15h00: Họp HĐ người bệnh cấp khoa


Ngày 18 tháng 08 năm 2018.

                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                         (Đã ký)