LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

13/8/2018

THỨ BA

14/8/2018

THỨ TƯ

15/8/2018

THỨ NĂM

16/8/2018

THỨ SÁU

17/8/2018

THỨ BẢY

18/8/2019

 CHỦ NHẬT

19/8/2018

LÃNH ÐẠO

BS VÂN

BS HỒNG BS QUYỀN

BS NGỌC

BS NGUYÊN BS NGUYỆT A BS VÂN

CHUYÊN MÔN

BS THƯ

BS HIỀN BS CHÂU BS NGUYỆT B BS TRANG BS THANH BS NGỌC

K.NỘI

YS HIỀN YS DU YS LINH Đ D OANH YS HIỀN YS DU YS LINH

K.NGOẠI

YS HẠNH YS SƠN YS TIÊN YS THỊNH Đ D THỦY YS HẠNH YS SƠN

  K. CC-PHCN

YS THỦY Đ D HÙNG

Đ D PHÙNG YẾN

YS HUỆ YS TRANG YS THỦY

Đ D HÙNG

TCKT

THẢO BÌNH LINH NGỌC THÚY THẢO BÌNH

HCQT

THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ HƯƠNG THƯ

BẢO VỆ + PCCC

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

LÁI XE

LÂM BV.PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN

                                                                                                                                                                                     Ngày 09 tháng 08 năm 2017.

                 GIÁM ÐỐC.                                                                                                                                                         Người lập bảng.                                                 

                                 (Đã ký)                                                                                                                                                            Vương Thanh Biển.