LỊCH TRỰC VIỆN

(TỪ 01/1/2018 đến 06/1/2018) 

NGÀY

TRỰC

THỨ HAI

01/01/2018

THỨ BA

02/1/2018

THỨ TƯ

03/1/2018

THỨ NĂM

04/1/2018

THỨ SÁU

05/1/2018

THỨ BẢY

06/1/2018

 CHỦ NHẬT

07/1/2018

LÃNH ÐẠO

BS B.VÂN

BS NGUYÊN BS NGUYỆT A

BS HỒNG

BS NGỌC BS QUYỀN BS B.VÂN

CHUYÊN MÔN

BS TRANG

BS CHÂU BS THƯ BS HÀ BS HIỀN BS NGUYỆT B BS TRANG

K.NỘI

YS DU YS LINH ĐD OANH YS HIỀN YS DU YS LINH Đ D OANH

K.NGOẠI

Đ D THỦY YS TIÊN NHS HÒA YS THỊNH YS HẠNH Đ D THỦY YS TIÊN

  K. CC-PHCN

YS THỦY YS TRANG

Đ D HÙNG

Đ D YẾN YS THỦY YS TRANG

Đ D HÙNG

TCKT

BÌNH LINH NGỌC THÚY THẢO BÌNH LINH

HCQT

THƯ TRINH THƯ TRINH THƯ TRINH THƯ

BẢO VỆ + PCCC

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

BẢO

TUẤN

ĐẢN

TƯƠNG

LÁI XE

LÂM BV. PHCN TUẤN BV.PHCN LÂM BV.PHCN TUẤN

                                                                                                   Ngày 29 tháng 12 năm 2017.

            GIÁM ÐỐC.                                                                              Người lập bảng.                                                 

                                                                                                                        Vương Thanh Biển.