Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, văn bản số 4770/UBND-KTN ngày 19/09/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp và văn bản số 1934/SYT-NVY ngày 14/08/2019 của Sở Y tế về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế,

Ngày 24/10/2019, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tổ chức Lễ ký cam kết giữa Ban Giám đốc và đại diện các khoa, phòng chuyên môn việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh trong sinh hoạt, hoạt động y tế của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh theo Kế hoạch số 31/KH-YHCT ngày 01/10/2019 của Bệnh viện về việc tổ chức thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa từ nay đến năm 2021, được phổ biến và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động tại đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ ký cam kết giữa Ban Giám đốc và đại diện các Khoa, Phòng chuyên môn việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện.

Tập thể Ban Giám đốc và đại diện các Khoa, Phòng trong buổi Lễ ký cam kết

việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện

Quang cảnh đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký cam kết với Giám đốc Bệnh viện

Đại diện Phòng Hành chính Quản trị thông qua các nội dung

trong Bản cam kết việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện