Theo quyết định số 299/QĐ-YHCT ngày 24/10/2018 của Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Bình Dương về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.

Sau khi tự kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018, đoàn kiểm tra báo cáo kết quả như sau:

I. TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN.

    1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đanh giá: 78/83 tiêu chí

    2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%

    3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 258 (Có hệ số: 280)

    4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3,29

Kết quả chung chia theo mức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
Số lưoợng tiêu chí đạt 0 4 48 24 2 78
% tiêu chí đạt 0 5,13 61,54 30,77 2,56 78

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ

Loại thống kê Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú Khả sát nhân viên y tế
Điểm trung bình 4,59 4,23 3,95
Tỷ lệ hài lòng chung

96%

(6.526 / 6.820)

86%

(6.944 / 8.091)

77%

(1.953 / 2.552)